Filozofia, ciele a aktivity

Ciele

Cieľom nadácie je podpora vedy a výskumu, umenia a kultúry, vzdelávania a výchovy. Cieľ nadácie sa realizuje prostredníctvom týchto aktivít:

  • Usporadúvanie vedeckých podujatí, napr. medzinárodných sympózií;
  • Zadávanie výskumných zákaziek;
  • Podpora súkromných vysokých škôl, napr. zriaďovaním alebo spolufinancovaním katedier;
  • Podpora umelcov, napr. udeľovaním cien, vyplácaním štipendií a financovaním zákaziek;
  • Usporadúvanie umeleckých podujatí, napr. hudobných slávností a výstav umenia;
  • Ošetrovanie a zachovanie kultúrnych hodnôt, napr. zbierok umenia;
  • Podpora kultúrnych ustanovizní, napr. divadiel, múzeí a knižníc;
  • Podpora škôl a zariadení pre prácu s mládežou z hľadiska nápadov, personálneho obsadenia alebo finančnej podpory.

Filozofia podpory

Nadácia Würth vychádza z firemnej filozofie a firemnej kultúry spoločnosti Würth ako aj z jej podnikateľského úspechu. V roku 1987 bol vložený celý prevádzkový kapitál do štyroch novozaložených rodinných nadácií. Súčasne s touto majetkovoprávnou úpravou dedičských práv bola založená aj Verejnoprospešná nadácia Würth, aby umožnila plynulé pokračovanie mnohostranných umeleckých a kultúrnych aktivít firmy a zakladateľov nadácie.

Už pred založením Verejnoprospešnej nadácie Würth vyplývalo angažovanie sa v kultúrnej oblasti z firemnej kultúry spoločnosti Würth. Aj v súčasnosti firma Würth okrem svojej nadácie sama vyvíja rozsiahle kultúrne aktivity, ktoré ďaleko prekračujú aktivity nadácie. Úzke prepojenie nadácie s firmou prispieva k tomu, že nadácia, napriek rozsiahlemu poňatiu obsahu svojich stanov, sa v osobitnej miere zaoberá podporou regionálnych kultúrnych aktivít. Udržiavanie a zachovanie kultúrnych hodnôt, osobitne bohatého kultúrneho dedičstva nositeľov historického odkazu v kraji Hohenlohe, patria k prioritným cieľom nadácie.

Objem podpory

Spoločnosť Adolf Würth GmbH & Co. KG cielene podporuje nadáciu prostredníctvom príspevkov, a tým rozhodujúcim spôsobom umožňuje jej podpornú prácu. Takto boli od založenia nadácie ročne poskytované vysoké finančné sumy, ktoré značnou mierou prekračujú zákonom stanovené predpisy. V posledných rokoch spoločnosť Würth poskytovala nadácii v priemere cca 150 000 € ročne.

Stredná odborná škola Reinholda Würtha

Podpora Strednej odbornej školy Reinholda Würtha

Pri slávnosti 60. výročia založenia spoločnosti Würth-Gruppe (dňa 22.04.2005) pán prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth s pánom ministerským predsedom Oettingerom a pánom ministrom pre vedu prof. Frankenbergom podpísali zakladaciu listinu nadácie, ktorá umožňuje podporu Strednej odbornej školy Reinholda Würtha. Škola Reinholda Würtha v Künzelsau je súčasťou Strednej odbornej školy v Heilbronne.

Cena Würth pre európsku literatúru

"Cena Würth pre európsku literatúru", dotovaná sumou 25.000 €, sa udeľuje raz za dva roky. Cena oceňuje literárne úsilie o kultúrnu rozmanitosť Európy. Udeľuje sa v prvom rade osobnostiam, ktoré literárne pracujú v miestach prelínania rozličných kultúr zaoberajúcimi sa kultúrnymi tradíciami Európy, alebo sa venujú problémom, ktoré v ich krajine vznikli až ako dôsledok európskeho vplyvu. Vyznamenávajú sa tiež autori, ktorých dielo a život odzrkadľujú tieto osobitné kultúrne skúsenosti.

Cena Würth pre Jeunesses Musicales Deutschland

Od roku 1991 prebieha intenzívna spolupráca nadácie Würth a zboru Jeunesses Musicales Deutschland (JMD) so sídlom v zámku Weikersheim. Zo všeobecnej podpory "Hudobnej mládeže Nemecka", nemeckej sekcie medzinárodnej zastrešujúcej organizácie - Fédération Internationale des Jeunesses Musicales (FIJM) - sa vyvinula kreatívna spolupráca medzi generálnym tajomníkom JMD a prof. Dr. h. c. mult. Reinholdom Würthom - bez akýchkoľvek formalít a smerníc - "Cena Würth pre Jeunesses Musicales Deutschland" (vo výške 5.000 €).

Capella Palatina

Reštaurovanie kaplnky Cappella Palatina v Palerme

Od roku 2004 podporuje nadácia značnými finančnými darmi reštaurovanie kaplnky Capella Pallatina v Normanskom paláci v Palerme poškodenú zemetrasením. V rámci tohto podporného projektu nadácia Würth so sicílskou vládou usporadúvala v období 2005 - 2009 umelecké a kultúrne podujatia a významné výstavy zo zbierok umeleckej siene Würth v Normanskom paláci. Výnosy sa použijú na reštaurovanie kaplnky. Jedinečné vybavenie palácovej kaplnky s mozaikami predstavuje kultúrne dedičstvo osobitného významu. Jeho zachovanie je preto aj pre nadáciu Würth úlohou nadregionálneho významu.

Na záver teba spomenúť, že okrem nadácie sa venuje všeobecnoprospešným podporným aktivitám v značnej miere aj materská spoločnosť Adolf Würth GmbH & Co. KG. Je to potrebné preto, lebo objem podpory nadácie Würth je iba zlomkom týchto aktivít, ktoré spoločnosť Adolf Würth GmbH & Co. KG vynakladá na dary a sponzorské príspevky na verejnoprospešné ciele. Ak nadácia Würth v ostatných rokoch vynaložila ročne cca 150.000 € na podporné prostriedky, spoločnosť Adolf Würth GmbH & Co. KG v rovnakom období venovala desaťnásobok tejto sumy na všeobecnoprospešné ciele.

Podporné projekty dosahujú od vkladu do tomboly pri oslavách spolku vo výške 100 € až po príspevky veľkého rozsahu vo výške 250.000 € Nemeckej národnej nadácii, ktorá sa tiež venuje podpore vedy, výskumu, umenia a kultúry.

Nakoľko nadácia Würth sa obmedzuje v zmysle svojich stanov na podporu vedy, výskumu, umenia, kultúry, vzdelávania a výchovy, všetky ostatné požiadavky na podporu sociálnych, cirkevných aktivít a aktivít spolkov a združení sú v kompetencii spoločnosti Adolf Würth GmbH & Co. KG. Z toho vyplýva, že okrem cieľov nadácie sa kladie osobitný dôraz na sociálnu oblasť v podporných aktivitách spoločnosti Adolf Würth GmbH & Co. KG.