Nádácia Würth

nadacia

Nadáciu Würth založil v roku 1987 prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth s manželkou Carmen. Účelom nadácie je podpora vedy a výskumu, umenia a kultúry, vzdelávania a výchovy.

Nadáciou Reinhold a Carmen Würth na Slovensku sa snažíme venovať svoju pozornosť aj skupinám ľudí, ktorí potrebujú pomocnú ruku iných. Vecnými i finančnými darmi pomáhame chorým, handicapovaným a opusteným deťom v nemocniciach, ústavoch a detských domovoch, ako aj starým ľuďom v domovoch dôchodcov. Tiež podporujeme študentov a absolventov vysokých škôl v oblasti hospodárenia, umenia a techniky.

 

srdcia

Darujte svoje 2% Nadácii Reinhold a Carmen Würth a my ich využijeme pre ten správny účel. Možno vďaka tomu začleníme do spoločnosti chlapca, ktorý od narodenia trpí nevyliečiteľnou chorobou, alebo podporíme projekt študentov, ktorý môže pomôcť širokej verejnosti. V tomto ťažkom roku potrebujú ľudia vašu podporu viac, ako kedykoľvek predtým. Je to pomoc, ktorá vás nič nestojí, ale niekomu môže zmeniť život. Ďakujeme za vašu podporu.

 

srdcia

Niektoré z našich aktivít

2020

Peňažný dar pre občianske združenie Neposlušné nožičky na zakúpenie rehabilitačného vybavenia v detskom centre.

2020

Peňažné dary pre Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými.

2014

Peňažný dar na zakúpenie špeciálnych pomôcok pre postihnutých žiakov na Základnej škole v Topoľčanoch.

2013

Peňažný dar na zriadenie multisenzorickej miestnosti pre klientov s ťažkou formou postihnutia v Domove sociálnych služieb v Detve.

2011

Peňažný dar na udelenie Ceny Jána Vydru pre študentov Školy úžitkového výtvarníctva v Bratislave.

2010

Do základnej školy v Bratislave sme zakúpili športové vybavenie telocvične. V Domove sociálnych služieb v Rožňave sme pomocou propagačných materiálov prispeli k festivalom „Blumiáda“ a „Charitánia“. Študentom Školy úžitkového výtvarníctva v Bratislave sme darovali ceny pre klauzúrne práce maturantov. Seniorom v domove dôchodcov Jánova Lehota sme zabezpečili počítačové vybavenie terapeutickej miestnosti.

2009

V Domove sociálnych služieb v Rožňave sme pomocou propagačných materiálov prispeli k festivalu „Most úsmevov“. Pre postihnuté deti v Nových Zámkoch sme zakúpili polohovateľné lôžko so zdravotným matracom. Seniorom v Bratislave sme pomohli zútulniť priestor v ich Domove. Nadácia prispela tiež k zakúpeniu mechanického invalidného vozíka pre ťažko zdravotne postihnutého pacienta

2007

Pomohli sme vedeniu detských domovov v Modre a v Kolíňanoch kúpou rôznych potrebných vecí pre deti. Zároveň sme finančne podporili organizátorov akcie „Deti samy sebe“, ktorá sa konala 2.12.2007 na Hlavnom námestí v Bratislave.

2006

Dopomohli sme detskému domovu v Rohožníku zakúpiť potrebné vybavenie do kuchyne. V detskom domove v Šamoríne bola zase zakúpená deťom obuv a oblečenie. V Malackách sa deťom z domova rozžiarili očká, keď si pod stromčekom našli nové bicykle. Nezabudli sme ani na opustených starších dôchodcov v domove dôchodcov v Detve.

2003 a 2004

Nadácia spoločnosti Würth Slovensko sa podieľala finančnou pomocou na organizácii motoristicko-vedomostnej súťaže Rallye - cesta do života, ktorá bola určená deťom z internátnej školy pre telesne postihnutú mládež na Mokrohájskej ulici v Bratislave.

nadacia_wuerth_02
Ciele

Cieľom nadácie je podpora vedy a výskumu, umenia a kultúry, vzdelávania a výchovy.

Cieľom nadácie je podpora vedy a výskumu, umenia a kultúry, vzdelávania a výchovy. Cieľ nadácie sa realizuje prostredníctvom týchto aktivít:

- Usporadúvanie vedeckých podujatí, napr. medzinárodných sympózií;
- Zadávanie výskumných zákaziek;
- Podpora súkromných vysokých škôl, napr. zriaďovaním alebo spolufinancovaním katedier;
- Podpora umelcov, napr. udeľovaním cien, vyplácaním štipendií a financovaním zákaziek;
- Usporadúvanie umeleckých podujatí, napr. hudobných slávností a výstav umenia;
- Ošetrovanie a zachovanie kultúrnych hodnôt, napr. zbierok umenia;
- Podpora kultúrnych ustanovizní, napr. divadiel, múzeí a knižníc;
- Podpora škôl a zariadení pre prácu s mládežou z hľadiska nápadov, personálneho obsadenia alebo finančnej podpory.

female_painter_her_art_studio
Filozofia financovania

Nadácia Würth vychádza z firemnej filozofie a firemnej kultúry spoločnosti Würth ako aj z jej podnikateľského úspechu.

Nadácia Würth vychádza z firemnej filozofie a firemnej kultúry spoločnosti Würth ako aj z jej podnikateľského úspechu. V roku 1987 bol vložený celý prevádzkový kapitál do štyroch novozaložených rodinných nadácií. Súčasne s touto majetkovoprávnou úpravou dedičských práv bola založená aj Verejnoprospešná nadácia Würth, aby umožnila plynulé pokračovanie mnohostranných umeleckých a kultúrnych aktivít firmy a zakladateľov nadácie.

Už pred založením Verejnoprospešnej nadácie Würth vyplývalo angažovanie sa v kultúrnej oblasti z firemnej kultúry spoločnosti Würth. Aj v súčasnosti firma Würth okrem svojej nadácie sama vyvíja rozsiahle kultúrne aktivity, ktoré ďaleko prekračujú aktivity nadácie. Úzke prepojenie nadácie s firmou prispieva k tomu, že nadácia, napriek rozsiahlemu poňatiu obsahu svojich stanov, sa v osobitnej miere zaoberá podporou regionálnych kultúrnych aktivít.

almost_touching_hands
Objem podpory

Spoločnosť Adolf Würth GmbH & Co. KG cielene podporuje nadáciu prostredníctvom príspevkov.

Spoločnosť Adolf Würth GmbH & Co. KG cielene podporuje nadáciu prostredníctvom príspevkov, a tým rozhodujúcim spôsobom umožňuje jej podpornú prácu. Takto boli od založenia nadácie ročne poskytované vysoké finančné sumy, ktoré značnou mierou prekračujú zákonom stanovené predpisy. V posledných rokoch spoločnosť Würth poskytovala nadácii v priemere cca 150 000 € ročne.

Na záver treba spomenúť, že okrem nadácie sa venuje všeobecnoprospešným podporným aktivitám v značnej miere aj materská spoločnosť Adolf Würth GmbH & Co. KG. Je to potrebné preto, lebo objem podpory nadácie Würth je iba zlomkom týchto aktivít, ktoré spoločnosť Adolf Würth GmbH & Co. KG vynakladá na dary a sponzorské príspevky na verejnoprospešné ciele. Ak nadácia Würth v ostatných rokoch vynaložila ročne cca 150.000 € na podporné prostriedky, spoločnosť Adolf Würth GmbH & Co. KG v rovnakom období venovala desaťnásobok tejto sumy na všeobecnoprospešné ciele.

Podporné projekty dosahujú od vkladu do tomboly pri oslavách spolku vo výške 100 € až po príspevky veľkého rozsahu vo výške 250.000 € Nemeckej národnej nadácii, ktorá sa tiež venuje podpore vedy, výskumu, umenia a kultúry.

Nakoľko nadácia Würth sa obmedzuje v zmysle svojich stanov na podporu vedy, výskumu, umenia, kultúry, vzdelávania a výchovy, všetky ostatné požiadavky na podporu sociálnych, cirkevných aktivít a aktivít spolkov a združení sú v kompetencii spoločnosti Adolf Würth GmbH & Co. KG. Z toho vyplýva, že okrem cieľov nadácie sa kladie osobitný dôraz na sociálnu oblasť v podporných aktivitách spoločnosti Adolf Würth GmbH & Co. KG.