Všeobecné podmienky Master klubu

1. Členstvo v Master klube

Členom Master klubu (ďalej len klub) sa môžu stať fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú spôsobilé na právne úkony po splnení nasledovných podmienok:

a) Daná osoba je oprávneným zamestnancom podnikateľského subjektu, ktorý je evidovaný ako Würth zákazník alebo je sama vystupujúca ako podnikateľ a je zároveň zákazníkom Würthu.

b) V období od 1.9.2016 si daný zákazník zakúpil ľubovoľný stroj Würth a do 30 dní od jeho zakúpenia sa zaregistroval. Členom Master klubu sa automaticky stáva každý člen zrušeného Würth klubu.

Pre vznik členstva v klube je nutné čitateľne a pravdivo vyplniť povinné údaje v Prihláške. Zákazník môže využívať výhody členstva v Master klube ihneď po úspešnej registrácii.

Člen klubu je oprávnený čerpať výhody poskytované klubom.

Würth spol. s r.o. nebude ďalej poskytovať korešpondenčné údaje členov zákazníckeho klubu Würth svojim partnerom.

2. Výhody z členstva v Master klube

Newsletter s exkluzívnymi ponukami a novinkami
Rozšírený servis
Predĺžená záruka na 24 mesiacov týkajúca sa výrobných vád, na všetky stroje, zakúpené počas členstva vo Master klube

3. Ochrana osobných údajov členov Master klubu

a) Člen Master klubu svojim podpisom na prihláške vyslovene súhlasí s tým, aby spoločnosť Würth spol. s r.o. v zmysle zákona č.18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov spracovávala prostredníctvom elektronickej databázy jeho osobné údaje, ktoré získa z Prihlášky zákazníka a ďalej osobné údaje, ktoré získa v súvislosti s obchodným stykom so zákazníkom, a to formou zhromažďovania, ukladania na nosiče informácií, uchovávania, sprístupňovania vymedzeným zamestnancom Würth spol. s r.o., triedením, kombinovaním a vyhodnocovaním informácií pre marketingové účely (tiež len „súhlas so spracovaním údajov“) a to po dobu platnosti členstva v Master klube.

b) Člen Master klubu vyslovene súhlasí s tým, aby Würth spol. s r.o. spracovával v súlade s platnou legislatívou osobné údaje za účelom vytvorenia databázy členov klubu, ponuky obchodu a služieb, a za účelom reklamnej a marketingovej činnosti. Ďalej tiež súhlasí s posielaním obchodných ponúk mimo iné prostredníctvom elektronických prostriedkov.

c) Súhlas so spracovaním osobných údajov zákazník dáva na dobu trvania členstva v Master klube a po ukončení členstva v klube na dobu nevyhnutnú pre vysporiadanie vzťahov z ukončenia členstva v klube, ktorá nepresiahne 30 dní. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný do odvolania tohto súhlasu. Súhlas je možné písomne kedykoľvek odvolať a v takom prípade od okamihu doručenia písomného odvolania súhlasu do sídla Würth spol. s r.o. sa nebudú osobné údaje člena klubu spracovávať s výnimkou ich likvidácie.

d) Člen klubu berie na vedomie, že poskytovanie osobných údajov nie je povinné, nakoľko žiadny všeobecne záväzný právny predpis takúto povinnosť neukladá.

e) Každý člen Master klubu je, v prípade, že príde k zmene jeho osobných údajov, povinný aktualizovať svoje osobné údaje, predovšetkým korešpondenčnú adresu. Môže tak vykonať na pobočkách Würth či poslaním e-mailu s uvedením zmeny údajov na masterklub@wurth.sk.

4. Zánik členstva v zákazníckom Master klube.

Členstvo v klube automaticky zaniká z týchto dôvodov:
a) člen klubu poskytol nepravdivé údaje v prihláške,
b) člen klubu zneužil výhody, ktoré mu klub poskytuje (napr. využíva zakúpenie zvýhodneného tovaru pre jeho ďalší predaj za účelom výkonu podnikateľskej činnosti) alebo iným spôsobom porušil všeobecné pravidlá Master klubu,
c) doručením písomného odvolania súhlasu člena klubu so spracovávaním osobných údajov na adresu
Würth spol. s r.o., Pribylinská 2, 832 55,
d) uplynutím dvanástich mesiacov, počas ktorých bol člen klubu neaktívny, t.j. nezakúpil si u spoločnosti
Würth spol. s r.o. žiaden tovar,
e) ukončením činnosti klubu na základe rozhodnutia Würth spol. s r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava.
Okamihom ukončenia členstva v klube z dôvodov podľa písm. a), b) c) a d) stráca člen klubu všetky práva, ktoré súvisia s členstvom v klube. Ukončením členstva v klube zároveň zanikajú všetky nároky, ktoré súvisia s členstvom v klube.

Würth spol. s r.o. je oprávnený kedykoľvek ukončiť činnosť klubu, a to oznámením o ukončení činnosti klubu na internetovej stránke www.wurth.sk, alebo iným vhodným oznámením.

5. Záverečné ustanovenia

Firma Würth si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť všeobecné pravidlá Master klubu ako aj podmienky členstva v klube. Zmena podmienok je platná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.wurth.sk.

Kontaktná adresa: Würth spol. s r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava
E-mail: masterklub@wurth.sk
Všeobecné pravidlá zákazníckeho Master klubu platia od 10.7.2018.