Pasívna požiarna ochrana – dôležitý prvok každej protipožiarnej stratégie

pasivna-poziarna-ochrana

• Pasívna protipožiarna ochrana
• Požiarna ochrana
• Požiarna bezpečnosť
• Požiarna odolnosť
• Delenie na požiarne úseky
• Reakcia na oheň

Pasívna požiarna ochrana je dôležitou súčasťou požiarnej bezpečnosti, ktorá je dôležitým faktorom pri stavbe bezpečnej budovy. Zahŕňa celkový vplyv rôznych opatrení, ktoré sú počas stavby plánované a realizované, a tiež tých, s ktorými sú oboznámené osoby v príslušnej budove.

Vzhľadom na dôležitosť požiarnej bezpečnosti boli vo väčšine krajín vypracované podrobné právne predpisy týkajúce sa požiarnej bezpečnosti stavieb. Tie pomáhajú zaistiť, aby pri stavbe budovy bola zohľadnená komplexná stratégia požiarnej ochrany, čím prispievajú k ochrane ľudských životov a obmedzeniu strát v prípade požiaru. Poslaním spoločnosti Würth je poznať a pochopiť konkrétne pravidlá v každej krajine a vyvinúť plne odskúšané riešenia pasívnej požiarnej ochrany podľa predpisov a reálnych životných situácií.

Čo je pasívna požiarna ochrana?

Požiarna ochrana je dôležitou súčasťou každej stratégie požiarnej bezpečnosti a tvorí ju aktívna požiarna ochrana (zistenie, likvidácia) a pasívna požiarna ochrana (pasívna požiarna ochrana konštrukcií, delenie na požiarne úseky).

Pasívna požiarna ochrana (PPO) je založená na požiarnej ochrane konštrukcií a delení na požiarne úseky. Umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb z budovy a zásah hasičských jednotiek.

Požiarna ochrana konštrukcií zaisťuje stabilitu konštrukčných prvkov (ako sú oceľové nosníky/stĺpy alebo drevené nosníky/stĺpy) v budove v prípade požiaru. Na tento účel sa používajú vhodné produkty, ako napr. nátery alebo nátery, malty, manžety, pásy, tmely a výplňový materiál. V takom prípade je kľúčovou otázkou, ako príslušné materiály navzájom reagujú. V spoločnosti Würth sa skúšajú komplexné stenové a stropné systémy so všetkými možnými prestupmi inštalácií, aké sú realizované priamo na mieste.

Požiarny úsek je určitý priestor v budove, ktorý bráni šíreniu požiaru a dymu. Veľkosť a počet požiarnych úsekov je stanovená vo všetkých národných stavebných predpisoch a závisí od plochy podlahy alebo objemu a množstva horľavých materiálov na každom podlaží. Stavebné predpisy sa v rámci jednotlivých krajín líšia. Požiarne úseky sú vždy vertikálne (požiarne odolné podlahy/stropy) a horizontálne (požiarne odolné steny). Pretože v takýchto priestoroch sa vyžadujú všetky druhy inštalácií, vytvoria sa otvory, ktoré sa potom musia znovu chrániť. Častým a viditeľným spôsobom ochrany sú požiarne dvere. Tesnosť požiarneho úseku sa zaistí pomocou vhodného tesniaceho prostriedku aj v miestach, kde cez konštrukciu prestupujú všetky druhy inštalácií, ako  napr. káble, potrubia, rúry atď.

Na utesnenie takýchto prestupov inštalácií sa používa kombinácia niekoľkých produktov, ako sú nátery, malty, manžety, pásy, tmely a výplňový materiál ako minerálna vata, ktoré vytvárajú certifikované systémové riešenie. V spoločnosti Würth sa skúšajú komplexné stenové a stropné systémy so všetkými možnými prestupmi inštalácií, aké sú realizované priamo na mieste a takto sú aj certifikované.

Požiarne predpisy

Zárukou funkčnosti akejkoľvek pasívnej ochrany je, samozrejme, dôsledný proces inštalácie. Na Slovensku platia nasledovné stavebné zákony a predpisy o protipožiarnej ochrane:
• Stavebný zákon 50/1976
• Vyhláška Ministerstva vnútra 94/2004.

Skúšky požiarnej odolnosti a REI

Všetky požiarne systémy podliehajú skúškam a výsledkom je dosiahnutie istej úrovne požiarnej odolnosti, vyjadrenej príslušnou hodnotou. Všetky skúšobné normy EN/ASTM/BS/... jasne stanovujú spôsob označenia požiarnej odolnosti v skúšobných správach. STN EN 13501 definuje označenie klasifikácie podľa nasledujúcej formy:

V prípade nosných prvkov sa dodatočne zahrnie aj pôsobiace zaťaženie/úroveň zaťaženia. V prípade tesnenia prestupov a upchávok je potrebné zohľadniť ďalšie aspekty, ako je ukončenie potrubia pre prestupy a šírka pre upchávky.

Najdôležitejšie sú definície celistvosti (E), izolácie (I) a únosnosti (R) podľa EN 13501-2, kapitola 5.2.

Celistvosť (E)

Predstavuje čas vyjadrený v minútach, počas ktorého skúšobná vzorka naďalej udržiava svoju deliacu funkciu bez toho, aby sa vznietila bavlnená podložka, či sa pohol ukazovateľ medzery, alebo bez toho, aby došlo k trvalému horeniu.

Izolácia (I)

Predstavuje čas v minútach, počas ktorého skúšobná vzorka naďalej udržiava svoju deliacu funkciu bez toho, aby sa na jej neexponovanom povrchu vytvorili teploty, v dôsledku ktorých sa priemerná teplota zvýši o 140 °C oproti počiatočnej priemernej teplote; alebo sa na akomkoľvek mieste zvýši o 180 °C oproti počiatočnej priemernej teplote. V prípade povrchov s malou plochou (ako sú tesnenia upchávok) je zvýšenie teploty nepodstatné a tepelná izolácia znamená len maximálnu teplotu (180 °C).

Únosnosť zaťaženia (R)

To je schopnosť konštrukčného prvku po určitú dobu odolávať pôsobeniu požiaru pri špecifickom mechanickom pôsobení na jednej alebo viacerých plochách bez straty konštrukčnej stability.

Triedy požiarnej odolnosti

Trieda požiarnej odolnosti EI 120 znamená, že v prípade požiaru si systém zachová tesnosť požiarneho úseku proti prieniku plameňov (E) po dobu 120 minút a tiež proti prieniku tepla a plameňov (I) po dobu 120 minút. Trieda požiarnej odolnosti E120 a EI 90 znamenajú celistvosť (E) – tesnosť proti prieniku plameňov – po dobu 120 minút a izolácia (I) – tesnosť proti prieniku tepla a plameňov – po dobu 90 minút.

projekt

 

Dôležitý rozdiel medzi požiarnou odolnosťou a reakciou na oheň?

Požiarna odolnosť udržuje stabilitu konštrukcie a zabraňuje šíreniu ohňa z jedného požiarneho úseku do druhého v čase, pričom skúšky sa vykonávajú zvlášť pre každý systém.

Reakcia na oheň vyjadruje schopnosť príslušného produktu za určitých podmienok prispievať vlastným rozkladom k rozvoju požiaru. To je dôležité v budovách hotelov, kde by malo byť zariadenie ako nábytok, záclony, koberce a iné vybavenie vyrobené z nehorľavého materiálu, alebo z materiálu s nízkou horľavosťou. Materiály pre pasívnu požiarnu ochranu nemusia byť nehorľavé, pokiaľ je ich požiarna odolnosť preukázaná v skúške požiaru príslušného systému.