Predajne

Predajňa Adresa Telefón E-Mail
Bratislava Ivanská cesta 26 +421 904 745 562 bratislava@wurth.sk
Bratislava - Bory Devínska Nová Ves 7386 +421 904 745 205 bratislavabory@wurth.sk
Dunajská Streda Povodská cesta 3636 +421 904 745 204 dunajskastreda@wurth.sk
Košice Južná trieda 74 +421 904 745 701 kosice@wurth.sk
Michalovce Močarianska 15/d +421 904 745 703 michalovce@wurth.sk
Nitra Cabajská 33 +421 904 745 624 nitra@wurth.sk
Poprad Hraničná 49 +421 904 745 501 poprad@wurth.sk
Prešov Budovateľská 50 +421 904 745 558 presov@wurth.sk
Prievidza Necpalská cesta 30 +421 904 745 537 prievidza@wurth.sk
Trenčín Ku štvrtiam 7029 +421 904 745 552 trencin@wurth.sk
Trnava Zavarská +421 904 745 465 trnava@wurth.sk
Žilina Štrková 4 +421 904 745 568 zilina@wurth.sk
zreby

Zotri žreb a vyhraj

Navštív jednu z našich predajní alebo oslov svojho obchodného zástupcu a získaj výherný žreb, ktorý môžeš použiť pri nákupe na predajni. Žreby môžu získať registrovaní zákazníci od 1. - 30. júna 2022. Každý žreb vyhráva! Je len na tebe, ktoré políčko zotrieš.

PODMIENKY SÚŤAŽE - Zotri žreb a vyhraj - „Objav Würth svet“

PODMIENKY SÚŤAŽE Zotri žreb a vyhraj - „Objav Würth svet“

I. – Usporiadateľ súťaže

Usporiadateľom súťaže je spoločnosť Würth, spol. s r. o., Pribylinská 2, 831 04 Bratislava 3, IČO: 00684864, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu I, oddiel: Sro, vložka číslo: 146/B (ďalej len "Usporiadateľ“). Usporiadateľ súťaže vydáva tieto všeobecné pravidlá súťaže (ďalej len "Pravidlá"). Účelom súťaže je podpora a propagácia produktov usporiadateľa.

II. – Trvanie súťaže

Súťaž prebieha od 01.06.2022 do 30.06.2022 a vzťahuje sa len na objednávky vykonané na jednej z našich kamenných predajní alebo objednávky cez obchodného zástupcu.

III. – Účastníci súťaže

Súťaž je určená všetkým zaregistrovaným zákazníkom spoločnosti Würth, spol. s r. o.
Súťaže sa môžu zúčastniť podnikateľské subjekty, ktoré majú pridelené IČO a sú zaregistrované v spoločnosti Würth, spol. s r.o., ako zákazníci a bolo im pridelené zákaznícke a partnerské číslo. Ďalej podnikateľské subjekty s platnou adresou na doručovanie na území Slovenskej republiky, okrem zamestnancov Usporiadateľa alebo blízkych osôb zamestnancov Usporiadateľa v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka.

IV. – Prihlásenie do súťaže

Každý zákazník, ktorý je zaregistrovaný v spoločnosti Würth, spol. s r. o. a získal zákaznícke a partnerské číslo sa môže zúčastniť od 01.06.2022 do 30.06.2022 súťaže o Zotri žreb a vyhraj - „Objav Würth svet“. Pre získanie lósu je potrebné navštíviť niektorú z našich kamenných predajní, ktorých zoznam nájdete na stránke https://www.wurth.sk/sk/wurth_sk/branches/predajne.php alebo kontaktovať svojho prideleného obchodného zástupcu.
Jeden zákazník môže obdržať a využiť maximálne jeden stierací lós.

V. – Výhry

V rámci tejto súťaže obdrží zákazník stierací lós s Hrou 1 a Hrou 2 a za podmienok uvedených nižšie môže vyhrať:
Hra 1 - zľavu na prvý nákup Würth produktov z vybranej kategórie vo výške od 5% do 25% platnú výlučne na predajni
Hra 2 - garantovanú výhru (istú odmenu) na ďalší nákup cez online shop alebo predajňu (10%, 25%), či bitbox alebo top produkt zadarmo

Účasť v tejto súťaži je dobrovoľná.
Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne a v plnom rozsahu stanovujú pravidlá súťaže (ďalej len súťaž).

Mechanizmus výhry v súťaži – Hra 1:

  • V hornej časti lósu sa nachádza 15 herných stieracích polí – Hra 1.
  • Súťažiaci si vyberie 1 ľubovoľné hracie pole, ktoré zotrie, na základe svojej vôle.
  • Lós zakladá nárok na výhru len vtedy, ak zákazník zotrie práve 1 (jedno) hracie pole z 15 (pätnástich), a to vo výške uvedenej pod zotretým políčkom, pričom ostatné hracie polia sú nezotreté a nepoškodené (mechanicky, chemicky či iným spôsobom).
  • Každý lós obsahuje výhernú kombináciu, takže každý lós je výherný. Zaleží len na zákazníkovi, ktoré polia zotrie v závislosti od zvolenej kategórie produktov.
  • Uplatnenie Hry 1 je možné už prvým nákupom.
  • Lós s výhrou zákazník odovzdá pri nákupe na predajni Würth.

Mechanizmus výhry istej odmeny – Hra 2:

  • V spodnej časti lósu je stieracie pole pre istú odmenu - Hra 2.
  • Pod týmto poľom sa skrýva okamžitá výhra vyjadrená v percentuálnej hodnote na ďalší nákup na jednom z našich predajných kanálov (online shop/predajňa), alebo darček zadarmo (bitbox/top produkt).
  • Uplatnenie výhry z Hry 2 je možné pri druhej objednávke zákazníka, pričom minimálna hodnota objednávky musí byť nad 30€ bez DPH. Hru 2 je možné využiť do 60 dní od získania lósu, najskôr však od 1.júla 2022.
  • Istá odmena náleží súťažiacemu vždy, aj v prípade výhry v Hre 1, za podmienok daných týmito pravidlami súťaže.

VI. – Osobitné ustanovenia

• Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a súťažiaci nemajú nárok na iné plnenia ako tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ nezodpovedá za plnenie dodávané tretími stranami. Podmienky dodania a záruky tovaru či služieb získaných v rámci súťaže sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí tiež vybavujú prípadné reklamácie.
• Výhra v hlavnej hre nie je právne vymáhateľná.
• Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi. O akýchkoľvek reklamáciách či iných námietkach rozhoduje usporiadateľ. Organizátor a usporiadateľ si vyhradzujú právo bez predchádzajúceho oznámenia a bez náhrady zmeniť dobu trvania súťaže, súťaž odložiť, prerušiť, alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá, a to po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach, kde sú vždy k dispozícii platné a úplné pravidlá. Právo usporiadateľa ukončiť súťaž sa týka predovšetkým (ale nie výlučne) prípadov, v ktorých z akýchkoľvek dôvodov nie je možné pokračovať podľa plánu, napr. z dôvodu zásahu vyššej moci alebo nefunkčnosti informačných technológií, ktoré sú pre konanie potrebné, alebo z iných technických, organizačných či právnych dôvodov, ktoré by mohli ovplyvniť správu, bezpečnosť, integritu a normálny a riadny priebeh súťaže, a / alebo ak nie je možné v súťaži pokračovať kvôli napadnutiu počítačov vírusmi, falšovaniu, neoprávnenej intervencii, podvodu, technickému zlyhaniu alebo z iných dôvodov, ktoré sú mimo kontroly usporiadateľa a ktoré narušia či ohrozia bezpečnosť správy, férovosť, integritu a riadny priebeh súťaže.
• Ak dôjde v súvislosti s odovzdaním výhry k mimoriadnej, nepredvídateľnej a neprekonateľnej prekážke vzniknutej nezávisle na vôli usporiadateľa (tzv. zásah vyššej moci), kvôli ktorej nebude možné zabezpečiť odovzdanie výhry, nemá výherca nárok na odovzdanie ďalšej náhradnej výhry. Medzi zásahy vyššej moci patrí napríklad pôsobenie prírodných živlov, neočakávaná zmena bezpečnostnej situácie atď.
• Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže, ak by takýto súťažiaci porušoval jej pravidlá, a to bez nároku na náhradu nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť. Prípadné námietky proti priebehu súťaže sa zasielajú písomne na poštovú adresu usporiadateľa uvedenú v týchto pravidlách, a to do troch pracovných dní od ukončenia súťaže (námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy). Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.
• Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na webových stránkach súťaže https://www.wurth.sk/sk/wurth_sk/branches/predajne.php. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné, konečné a záväzné.
• Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené v súvislosti s nesprávnym užívaním výhier.
• Pravidlá súťaže rešpektujú právny poriadok Slovenskej republiky.
• Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zaradením do súťaže dáva súťažiaci súhlas so spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov na dobu neurčitú, a to k zaisteniu účasti v súťaži. Tieto osobné údaje sú poskytnuté dobrovoľne a účastník súťaže má právo tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Účastník súťaže má právo na prístup ku svojim osobným údajom. O tom, či nákup nad požadovanú sumu vyhovuje podmienkam súťaže, rozhoduje usporiadateľ súťaže.
• Tieto pravidlá vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňa 01.06.2022

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeny pravidiel v prípade neočakávaných udalostí.

 

V Bratislave, dňa 31.05.2022

Vybrané produkty za špeciálnu cenu IBA na všetkých predajniach Würth

Aku ručná lampa

Flexibilná ručná LED lampa s úzkou hlavou a svetlom s funkcou tlmenia z 1000 na 100 lumenov. Nabíjanie cez USB C.

Viac o produkte

Sada skrutkovačov

Obsahuje 5 skrutkovačov s celistvou šesťhrannou čepeľou/kľúčovým adaptérom vyrobeným z tvrdeného materiálu.

Viac o produkte

Sada vrtákov

Vysokovýkonný vrták s jedinečnou technológiou SMART STEP pre vysoko presné kruhové vŕtanie do ocele až do 1000 N/mm²

Viac o produkte