Compliance

Vzájomná dôvera, predvídateľnosť, čestnosť a priamočiarosť smerom dovnútra i navonok – to sú základné princípy, ktoré sú v skupine Würth pevne zakotvené. Prihlásenie sa k týmto hodnotám nájdete už vo firemnej filozofii zo 70. rokov, ktorú skoncipoval Prof. Reinhold Würth.

Ide pritom nielen o dodržiavanie platných pravidiel a zákonov, ale aj o zodpovedajúci vnútorný postoj zamestnancov, ktoré je významným stavebným kameňom trvalého podnikateľského úspechu skupiny Würth.

Práve takýto vnútorný postoj chceme podporiť. Zároveň tiež požadujeme aj striktné dodržiavanie všetkých platných národných a medzinárodných pravidiel a zákonov. Aby sme boli transparentní tak pre našich zamestnancov, ako aj pre našich zákazníkov, dodávateľov a iných obchodných partnerov, vytvorili sme na základe našich podnikových hodnôt konkrétne pravidlá správania, ktoré sme zhrnuli v etickom kódexe skupiny Würth.

Odkaz na etický kódex skupiny Würth:

Spoločnosť Würth spol. s r.o. na základe zákona č. 54/2019 Z.z., o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti vedie s účinnosťou od 1.5.2024 vnútorný oznamovací systém, ktorý umožňuje pri splnení zákonných podmienok zamestnancom a ďalším prípadným oznamovateľom podávať oznámenie o možnom protiprávnom konaní v spoločnosti Würth spol. s r.o., o ktorom sa oznamovateľ dozvedel v súvislosti s vykonávanou prácou alebo inou obdobnou činnosťou pre spoločnosť.

Za účelom splnenia všetkých povinností, ktoré našej spoločnosti ako povinnému subjektu Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti ukladá, sme zaviedli príslušný interný proces pre oznamovanie protiprávneho konania a prijali potrebné interné opatrenia, ktoré sú detailne upravené v internom predpise – Prijímanie, preverovanie a evidencia oznámení oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Odkaz na interný predpis: kliknite sem.

Oznámenie môžete vytvoriť tu: preklik na prílohu č. 1 Vzor oznámenia protispoločenskej činnosti

Tu môžete zadať oznámenie Speak Up v Anglickom jazyku:

https://www.bkms-system.net/wuerth