Odhlasovací formulár / Žiadosť dotknutej osoby

K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a s náležitou starostlivosťou. Pri ich spracúvaní dbáme na dodržiavanie legislatívy. Viac informácii nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov. Uplatňovanie práv, ktoré vám garantuje nariadenie GDPR, je z nášho pohľadu posilnením vašej dôvery v zákonnosť nášho spracúvania osobných údajov.

Máte možnosť uplatniť si nasledovné práva:

1. Právo na prístup k údajom
Máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje. S týmto právom súvisí aj právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie s tým súvisiace.

2. Právo na opravu údajov
Máte právo, aby boli bez zbytočného odkladu opravené alebo doplnené nesprávne, neúplne alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a to bez ohľadu na dôvod vzniku nepresnosti.

3. Právo na výmaz
Máte právo žiadať, aby Prevádzkovateľ ukončil spracúvanie a vymazal všetky osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, ak sú splnené podmienky stanovené nariadením GDPR.

4. Právo na obmedzenie spracúvania
Máte právo žiadať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov napríklad v situácii, ak je pochybnosť o správnosti osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, a to na dobu umožňujúcu Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.

5. Právo namietať
Máte právo namietať z dôvodov:
a) spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu, vrátane namietania proti profilovaniu alebo plnenia úloh vo verejnom záujme,
b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Informácie, ktoré uvediete v tomto formulári, budú použité jedine pre účely identifikácie osobných údajov, ktoré požadujete a pre odpoveď na vašu žiadosť. Vyplnením všetkých informácií v nižšie uvedenom formulári nám umožníte rýchle spracovanie žiadosti.

* Povinné údaje na vyplnenie.