Ochrana súkromia

 

Oznámenie o ochrane osobných údajov

 

Spoločnosť Würth spol. s r.o., IČO: 00684864, IČ DPH: SK2020332534, so sídlom Bratislava, Pribylinská 2, 832 55, ako správca osobných údajov informuje o nižšie opísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto sa budeme v našich vzťahoch s vami riadiť vždy týmito zásadami.

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prerokovať ďalšie spracovanie vašich osobných údajov, prípadne podať sťažnosť alebo položiť otázku týkajúcu sa našich elektronických služieb, kontaktujte, prosím nášho zástupcu pre ochranu údajov v spoločnosti Würth, prostredníctvom uvedeného webového formulára - Žiadosť dotknutej osoby.

Sťažnosť môžete podať tiež u svojho miestneho dozorného orgánu: Takýto kompetentný orgán môžete nájsť aj na oficiálnej webovej stránke EU.

Pokiaľ sa neuvádza inak, spoločnosť Würth spol. s r.o. je kontrolórom údajov v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom služieb, webových stránok a aplikácií v zmysle tohto Oznámenia o ochrane osobných údajov.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov vysvetľuje, ako zhromažďujeme a používame osobné údaje.

Kategórie osobných údajov:

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo by mohli identifikovať, fyzickú osobu. Je to údaj, ktorý by priamo alebo nepriamo, mohol identifikovať odkazom na nejaký identifikátor ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, on-line identifikátor alebo jeden či viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, duševnú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu určitej fyzickej osoby. Osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame rôznymi spôsobmi prostredníctvom našich bežných obchodných aktivít online aj offline.

Osobné údaje, ktoré môžeme zhromažďovať a spracovávať, zahŕňajú:

 • Kontaktné informácie, ktoré nám umožňujú komunikovať s vami, ako napríklad váš titul, meno, názov firmy, pracovné zaradenie, dátum narodenia alebo identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo; meno používateľa, dodacia a fakturačná adresa, telefónne čísla, e-mailová adresa, faxová adresa, URL, IP adresa a iné adresy, ktoré nám umožňujú posielať vám správy, firemné informácie a informácie o registrácii na našich webových stránkach. Údaje získavané prostredníctvom cookies v Google Analytics.
 • Informácie o našich vzťahoch, ktoré nám pomáhajú uzatvárať obchodné vzťahy s vami, ako napríklad typy výrobkov a služieb, ktoré by vás mohli zaujímať, vami uprednostňované kontakty a produkty, jazyky, marketingové preferencie a demografické údaje.
 • Transakčné informácie o tom, ako s nami komunikujete vrátane nákupov, informácie o kladených otázkach, o zákazníckom účte, o objednávkach a zmluvách, podrobnosti o dodávkach, účtovaní a o finančných dátach, podrobnosti o daniach, o chronologickom prehľade transakcií a korešpondencie a informácie o tom, ako používate a komunikujete s našimi webovými stránkami.
 • Ak ste registrovaný zákazník a využívate služby, webové stránky a aplikácie spoločnosti Würth, zhromažďujeme, spracovávame a používame ďalšie dodatočné údaje: prihlasovacie meno a heslo, číslo účtu Würth, žiadosti o služby a vystavené objednávky, služby/výrobky prezerané alebo vyhľadávané na webovej stránke; registrácie na odber noviniek a propagačných materiálov, nákupný košík a údaje o platbách, udelené súhlasy, autorizácie.
 • Informácie o bezpečnosti a dodržiavaní predpisov, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť aj naše záujmy, vrátane informácií na účely kontroly konfliktov, s cieľom predchádzania podvodom a na vnútorné overenie, ako aj informácie potrebné na zabezpečenie našich priestorov, ako sú vizuálne záznamy.
 • Naše ORSY produkty môžu zhromažďovať informácie o systéme a udalostiach súvisiacich s ich nastavením, konfiguráciou a prevádzkou, ako aj nimi zozbierané informácie počas ich bežnej prevádzky. Tieto informácie môžu zahŕňať dáta senzorov, dáta zariadení, dáta o spotrebe energie, o poruchách, o udalostiach a iné interné alebo externé dáta, ako aj dáta o používaní produktu a o jeho účinnosti. Za niektorých okolností môžu byť takéto údaje osobnými údajmi.

Účely spracovania dát:

 • Splnenie objednávok produktov alebo služieb a súvisiacich činností, ako je dodávka produktov a služieb, zákaznícke služby, správa účtov a fakturácie, podpora a školenia, aktualizácia produktov a upozornenia súvisiace s bezpečnosťou, ako aj poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s vaším nákupom.
 • Riadenie našich zmluvných záväzkov a vášho aktuálneho vzťahu s nami vrátane interakcie s vami, analýzy a zlepšovania našich ponúkaných produktov a služieb, informovanie o našich produktoch alebo službách, ako aj špeciálne ponuky a propagačné akcie.
 • Zaistenie bezpečnosti našich webových stránok, sietí, systémov, priestorov a ochrana pred podvodmi.
 • Riadenie našich každodenných obchodných potrieb, ako je spracovanie platieb a riadenie finančného účtu, vývoj produktov, riadenie zmlúv, správa webových stránok, plnenie záväzkov, audit, podávanie správ a dodržiavanie právnych predpisov.

Použitie osobných údajov:

Vaše osobné informácie môžeme použiť na:

 • komunikovanie s vami,
 • zabezpečovanie, zlepšovanie a rozvíjanie našej činnosti,
 • ochranu pred podvodmi a zaistenie bezpečnosti a zaistenia,
 • zasielanie marketingových materiálov na vašu adresu,
 • poskytovanie prispôsobeného obsahu,
 • vykonávanie analýzy údajov.

Bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov:

Pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, neoprávneným sprístupnením alebo prístupom a proti iným nezákonným formám spracovania aplikujeme primerané technické, fyzické a organizačné opatrenia vhodne navrhnuté na ochranu osobných údajov. Prístup k osobným informáciám majú iba oprávnení príjemcovia na základe potreby ich poznania.

Príjemcovia osobných údajov a ich zdieľanie:

Osobné údaje nezdieľame so spoločnosťami, organizáciami ani jednotlivcami mimo spoločnosti Würth, okrem nižšie uvedených dôvodov:

 • Tretie strany: Na poskytovanie alebo vykonávanie služieb a funkcií v našom mene môžeme použiť tretie strany. Osobné informácie môžeme sprístupniť týmto tretím stranám s cieľom vykonávania uvedených služieb a funkcií. Akékoľvek spracovanie uvedených osobných údajov sa bude robiť iba podľa našich pokynov a bude kompatibilné s pôvodnými účelmi.
 • V súlade s platnými zákonmi: Osobné údaje týkajúce sa jednotlivcov môžeme podľa platných legislatívnych predpisov sprístupniť verejným alebo súdnym orgánom, pracovníkom a orgánom činným v trestnom konaní vrátane plnenia požiadaviek na národnú bezpečnosť alebo presadzovanie práva, vrátane agentúr a súdov v krajinách, v ktorých pôsobíme. Tam, kde to zákon umožňuje, môžeme uvedené údaje zverejniť tretím stranám (vrátane právneho zástupcu), pokiaľ je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo ak to vyžaduje presadzovanie našich práv, ochrana nášho majetku alebo práva, majetku alebo bezpečnosti iných, prípadne, podľa potreby, na podporu funkcií externého auditu, dodržiavania predpisov a riadenia podniku.
 • Pobočky: Uvedené informácie môžeme v súlade s platnými zákonmi preniesť do pobočiek spoločnosti Würth alebo ich používať spoločne.

Uchovávanie dát:

Osobné identifikačné údaje budeme uchovávať tak dlho, kým budú potrebné na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené, zvyčajne počas doby trvania zmluvného vzťahu a počas doby, ktorú vyžadujú právne predpisy alebo ktorá je povolená platnými zákonmi.

Vaše práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov:

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom,
 • právo na opravu,
 • právo na výmaz ("právo byť zabudnutý"),
 • právo na obmedzenie spracovania údajov,
 • právo namietať proti spracovaniu,
 • právo na prenos údajov,
 • právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov na úrade na dohľad,
 • právo odobrať súhlas.

Navštívte, prosím, oficiálnu webovú stránku EÚ, kde sa o týchto právach dozviete viac.

Súhlas a odobratie súhlasu: poskytnutím osobných informácií potvrdzujete, že rozumiete zberu, spracovaniu a používaniu informácií uvedeným v tomto oznámení o ochrane osobných údajov a že s nimi súhlasíte. V prípade, že svoj súhlas so spracovávaním odvoláte, spoločnosť Würth si vyhradzuje právo ďalej spracovávať a používať vaše osobné údaje v rozsahu požadovanom alebo prípustnom zo zákona, napr. na účely spracovania alebo zrušenia vašej registrácie alebo nastavenia prekrývania cookies s cieľom rešpektovať vaše cookies nastavenia.

 

Používanie cookies a podobných technológií

 

Problematika cookies

V súvislosti s našimi službami, webovými stránkami a aplikáciami používame cookies a podobné technológie. Nižšie uvedené pravidlá sa týkajú uchovávania cookies na webových stránkach www.wurth.sk prevádzkovaných spoločnosťou Würth, spol. s r.o., IČO: SK 2020332534, so sídlom Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3 (ďalej len "webové stránky").

Čo sú súbory cookies?

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do počítača, mobilu alebo iného zariadenia používateľa. Tieto súbory umožňujú identifikáciu zariadenia a správne zobrazenie webovej stránky užívateľom, prispôsobené ich individuálnym preferenciám. Cookies zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, čas koncového zariadenia a rozlíšenie ukladaných dát. Viac o cookies sa môžete dozvedieť napríklad na internetovej encyklopédii Wikipedia.

Prečo používame cookies?

Cookies používame pre nastavenie obsahu webových stránok vzhľadom k preferenciám užívateľa a optimalizáciu využitia webových stránok. Taktiež sú používané na vytvorenie anonymných, súhrnných štatistických údajov, ktoré pomôžu analyzovať, akým spôsobom užívateľ používa webové stránky. Informácie tak pomôžu zlepšiť štruktúru a obsah stránok.

Aké súbory cookies používame?

Používajú sa v zásade dva typy cookies - "dočasné" a "trvalé". Prvé z nich sú dočasné súbory, ktoré zostávajú na vašom zariadení, kým sa neodhlásite z webových stránok, alebo ich nezakážete vo webovom prehliadači. "Trvalé", alebo tiež fixné súbory zostávajú na vašom zariadení po dobu zadanú v parametroch cookies, alebo kým ich ručne nevymažete. Cookies dočasného charakteru sú z vášho zariadenia odstránené ukončením relácie na webových stránkach. Cookies trvalého charakteru sú z vášho zariadenia odstránené manuálnym zmazaním vo webovom prehliadači, alebo uplynutím doby ich platnosti. Expirované cookies musí byť do zariadenia odoslané opätovne.

Naša spoločnosť využíva tieto súbory cookies:

 • PHPSESSID - systémová cookie - cookie na uchovanie nastavenia jazyka webu a prihlasovanie užívateľov
 • PROXY_LANGUAGE - systémová cookie - cookie na uchovanie nastavenia jazyka webu a vvyriešenie presmerovania podľa jazyka
 • confirm-cookie - uchováva súhlas s použitím cookie na webe
 • newsletter - uchovávanie osobných údajov a súhlasov s odosielaním newslettrov
 • Google Analytics - nástroj na zobrazenie štatistických dát o chovaní návštevníkov webu wurth.sk
 • Google Tag Manager - nástroj na správu meriacich kódov na wurth.sk
 • cookie-Identifikátor užívateľa
 • ZB2Bsite - systémová cookie - Vybraná pobočka
 • Facebook pixel – na uchovávanie informácie užívateľa o sociálnej sieti

Odstránenie cookies:

Všeobecne platí, že ukladanie cookies je možné nastaviť, prípadne zakázať v nastavení webového prehliadača. Obmedzenie používania cookies môže mať vplyv na niektoré funkcie, ktoré sú dôležité pre optimálne fungovanie webových stránok. V prípade, že je niektorá z funkcií webových stránok nefunkčná, je vhodné skontrolovať nastavenia cookies vo webovom prehliadači a prijatie cookies zariadení umožniť.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies:

Na súboroch cookie sú založené niektoré funkcie našich služieb. Aj v prípade, že ste udelili súhlas s používaním cookies, ktoré sledujú vaše správanie na webových stránkach, môžete ich používanie následne blokovať. Pokiaľ sa rozhodnete súbory cookie blokovať, nebudete sa pravdepodobne môcť prihlásiť alebo tieto funkcie používať a môže dôjsť k strate predvolieb, ktoré sú na súboroch cookie založené. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo východiskovom nastavení. Súbory cookie je možné pomocou vášho webového prehľadávača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvolieb pre súbory cookie môžete nájsť na nasledujúcich webových stránkach:

Účinný nástroj na správu súborov cookie je tiež k dispozícii tu.

 

Nastavenie Cookies na našich stránkach:

 

Tieto súbory Cookies napomáhajú k tomu, aby sa webové stránky mohli používať tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia na stránkach a prístup do zabezpečených oblastí webu. Zvyčajne sú nastavené vami ako odpoveď na akcie, ktoré zodpovedajú žiadosti o poskytnutie služby, ako napríklad nastavenie vašich osobných preferencií, prihlásenie alebo vyplnenie formulárov. Bez týchto Cookies nie je možné sprístupniť určité časti našej webovej stránky alebo požadovanej služby. Potrebné súbory Cookies pomáhajú pri vytváraní webových stránok pomocou použitia základných funkcií, ako je navigácia na stránkach a prístup do zabezpečených oblastí webu. Stránky nemusia správne fungovať bez týchto Cookies.

Tieto súbory Cookies umožňujú prispôsobenie a vylepšenú funkčnosť webových stránok, ako napríklad zapamätanie si správania sa používateľov, uprednostňovaného jazyka alebo zobrazovanie jednotlivých odporúčaní pre produkty. Ak nepovolíte tieto súbory Cookies, niektoré z týchto služieb nemusia byť plne funkčné. Tieto informácie budú spracované iba v našich vlastných dátových centrách a nebudú sprístupnené tretím stranám.

Analytika Google:

Würth webové stránky používajú analytiku Google, služby internetovej analýzy spoločnosti Google Inc. ("Google").

 • Analytika Google používa takzvané "cookies" - textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu ako používate webové stránky. Cookies nepoškodia váš počítač ani neobsahujú vírusy. Informácie ako používate naše webové stránky (vrátane vašej IP adresy) zhromaždené v cookies sú uložené výhradne pre účely vyhodnotenia používania našich webových stránok a na vytvorenie správ o aktivite na webových stránkach a slúžia na oprávnené marketingové analýzy našich webových stránok. Za žiadnych okolností nebude Google spájať vašu IP adresu s inými informáciami a využívajú sa iba na štatistické účely. Inštaláciu cookies možno predísť zmenou nastavenia vášho internetového prehliadača. Avšak, v tomto prípade, nemusíte byť schopní využívať plný potenciál týchto webových stránok. Používaním týchto webových stránok vyjadrujete súhlas so spracovávaním vašich osobných údajov spoločnosťou Google, spôsobom a pre účely popísané vyššie.
 • Remarketingová technológia Google: Naše webové stránky môžu používať remarketingovú technológiu spoločnosti Google. Táto technológia umožňuje používateľom, ktorí už navštívili naše on-line služby a ktorí prejavili záujem o naše služby, aby dostávali cielenú reklamu na webových stránkach partnerskej siete Google. Podobne môže byť reklama adresovaná aj používateľom podobných webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní webových stránok odosiela spoločnosť Google na uloženie na serveroch v Spojených štátoch. V prípade prenesenia IP adresy sa údaj skráti o posledné 3 číslice. Súbory cookie umožňujú analyzovať správanie sa používateľa na webových stránkach a následne údaje analýzy použiť na poskytovanie cielených odporúčaní a reklamy podľa záujmov používateľa. Ak nechcete dostávať žiadnu cielenú reklamu prostredníctvom služby Google, môžete používanie súborov cookie zrušiť na webovej stránke: https://www.google.com/settings/ads/. Používatelia môžu používanie súborov cookie tretími stranami zrušiť prostredníctvom webovej stránky Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/). Nezabudnite, že spoločnosť Google má vlastné, od našich nezávislé, pravidlá ochrany osobných údajov. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za jej pravidlá a postupy. Pred použitím našich webových stránok si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google (https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/).

Facebook:

Sledovanie konverzií Facebook: Naše webové stránky môžu používať službu na sledovanie konverzií pixelov spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Tento nástroj nám umožňuje sledovať úkony používateľov po ich presmerovaní na webové stránky poskytovateľa kliknutím na reklamu na Facebooku. Tak sme schopní zaznamenať účinnosť inzercie na Facebooku na štatistické účely a kvôli prieskumu trhu. Zhromaždené dáta ostávajú anonymné. To znamená, že nemôžeme vidieť osobné údaje žiadneho jednotlivého používateľa. Zozbierané údaje však ukladá a spracúva spoločnosť Facebook. Spoločnosť Facebook dokáže prepojiť údaje s vaším účtom Facebook a používať ich na vlastné reklamné účely v súlade s pravidlami o používaní údajov na stránke Facebook, ktoré nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy/. Sledovanie konverzií Facebook tiež umožňuje spoločnosti Facebook a jej partnerom ukazovať vám reklamy na stránke Facebook aj mimo nej. Okrem toho, váš počítač o tom uloží súbor cookie. Ak chcete svoje povolenie zrušiť, kliknite tu: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 25.5.2018.

 

Ochrana súkromia zamestnancov

Oznámenie o ochrane osobných údajov