Ako rýchlo, ľahko, bezpečne a ekonomicky výhodne navrhnúť projekt?

technical software

NAVIGÁCIA: Na centrálnom panely sa nachádzajú lišty (Súbor / Nastavenie / Základný materiál / Kotviaca doska / Usporiadanie kotiev / Zaťaženie / Návrh / Informácie o produkte) vedené tak, aby užívateľa krok za krokom naviedli k správnemu výsledku. Výberové masky sú všeobecne graficky znázornené. Akonáhle projektant krátko podrží kurzor myši nad výberovým polom, objaví sa mu okno s vysvetlením alebo odkaz na technickú dokumentáciu. Výberové polia, ktoré nie sú podstatné pre výpočet, nie sú zobrazené.

Napríklad: Výberové polia (ukážka pre návrhovú situáciu - normálna) pre seizmické zaťaženie sa objavia až po určení v panely návrhové hodnoty, lišta návrhová situácia – zemetrasenie. Pri tvorbe softwaru sa dizajnéri držali hesla: „Keep the simple“.

Voľba kotvenia

VOĽBA KOTVENIA: Pri výbere kotvenia príde užívateľ veľmi rýchlo k záveru, obrázkový filter kotiev mu ponúkne jednoznačný výber systému kotvenia. Pri kotevných tyčiach následne program projektantovi ponúkne len chemické kotvenie vhodné pre zadanú kotevnú tyč.

IZOMETRIA: V centrálnej časti obrazovky je vyobrazený izometrický náhľad, kde je možné nastaviť vstupy pre vyhodnotenie kotvenia:

  • nastavenie hrúbky betónového podkladu;
  • okraje podkladu a vzdialenosti kotiev od okraja;
  • hrúbka kotevnej platne;
  • profil oceľového nosníka.

Geometrické údaje sa vzťahujú k osi nosného oceľového profilu pre jednoduchý a rýchly statický návrh. S návrhovým zaťažením program užívateľovi navrhne efektívne riešenie so zreteľom na vstupné parametre vo zvolených filtroch.

VYUŽITIE: V každej chvíli je projektant informovaný o možnom riešení. S každým zmeneným parametrom program automaticky zareaguje a navrhne naj ekonomické riešenie pre zadané hodnoty kotvenia. Vo vyhodnotení je jasne vidieť využitie ocele a betónu pre namáhanie ťahom a šmykom. Na základe týchto hodnôt projektant vie (podržte kurzor myšky na posúdení a objaví sa Vám piktogram, ktorý Vám ozrejmí sledované porušenie), kde sa nachádza potenciál pre optimalizáciu návrhu a reaguje vhodnými opatreniami.

Program stanoví optimálnu hodnotu efektívnej hĺbky kotvenia (na obrázku je to hodnota 153 mm). V mnohých prípadoch návrhu (napr. kvôli stavebným procesom na stavenisku) je potrebné do výpočtu zadať skutočnú efektívnu hĺbku kotvenia. Tento stav je veľmi ľahko z realizovateľný stačí zakliknúť okienko užívateľský vstup a zadať potrebnú hodnotu pre návrh. Po zadaní program vyhodnotí užívateľský vstup efektívnej hĺbky kotvenia.

VSTUPNÉ PARAMETRE PRE KOTEVNÝ PODKLAD: Kotva pre kotvenie v betóne v súlade s pravidlami podľa štandardných osvedčení môže byť použitá v pevnostných triedach betónu od C20/25 po C50/60. Pri zadávaní kvality betónu ponúka software ďalšie možnosti mimo osvedčenia, napr. trieda C12/15. Výsledky pre kotvenie v betóne nachádzajúcej sa na bezpečnej strane únosnosti boli potvrdené praktickými skúškami a testovaním.

Okrem iného je tu možnosť užívateľského vstupných hodnôt pre určenie pevnostnej triedy betónu, ktoré je možné uplatniť pri rekonštrukčných prácach, kde môže byť určená trieda betónu na základe staršej normy alebo na základe presných hodnôt zo skúšok. Po zakliknutí „užívateľský vstup“ vo výberovom poli „Pevnosť betónu v tlaku“ si vyberiete veľkosť kocky alebo valca a hodnotu pevnosti betónu v tlaku, takže program pracuje so skutočnými vstupnými parametrami pre výpočet únosnosti kotvenia.

Taktiež pre optimalizáciu návrhu, môžete do výpočtu zahrnúť stupeň vystuženia betónu, vystuženie pri okrajoch, teplotu prostredia, spôsob vŕtania a stav otvoru počas inštalácie (suchý, mokrý, vyplnený vodou).

KOTEVNÁ PLATŇA: Pozícia kotevnej platne v izometrickom náhľade je závislá od pozície oceľového profilu. Software má širokú databázu oceľových profilov a je možný výber ľubovoľného z nich, napr. „I“, „U“, „Z“, „L“ profily, rúry a veľa ďalších. Taktiež je tu možnosť prispôsobenia profilov, aby čo najviac odpovedal skutočnosti.

Program obsahuje predvolené tvary geometrie kotevnej platne – obdĺžnik, kruh, trojuholník, diamant, šesťuholník a osemuholník. Kotevná doska môže byť plochá, prefabrikovaná kotevná doska (L-typ, U-typ).

Ak projektant potrebuje namodelovať kotvenie, ktorej časť kotviacej platne sa nachádza mimo kotevného podkladu, tak v novom Würth softvéri pre návrh kotvenia to nie je žiaden problém.

USPORIADANIE KOTIEV: Okrem jednotlivého upevnenia je možné namodelovať skupinové upevnenie s predvoleným počtom a usporiadaním kotiev. Skupinové upevnenie vystupuje ako celok a je možné ho pootočiť od osi oceľového profilu o ľubovoľný uhol. Oválne otvory, vyplnenie kruhovej štrbiny chemickou maltou sú skvelé spôsoby optimalizácie návrhu spojenia s ohľadom na šmykové sily. Posledným výberovým polom je dištančná montáž, toto pole poskytuje dostatočný rozsah konštruktívnych možnosti ako možno dosiahnuť pozitívne výsledky.

EDITOR GEOMETRIE: S editorom geometrie je možné namodelovať takmer každý tvar kotevnej platne alebo ľubovoľnú kotevnú zostavu. V editore je možné vytvoriť akýkoľvek tvar kotevnej dosky z predvoleného tvaru, pridávaním jednotlivých bodov kotevnej platne. Pri modelovaní kotevnej zostavy je možné umiestniť kotvu na akúkoľvek pozíciu na kotevnej platne a program automaticky skontroluje minimálne vzdialenosti od okraja platne a minimálne vzdialeností osí medzi kotvami, čím sa predchádza chybám pri kotvení. Pri práci s editorom geometrie je projektant minimálne obmedzovaný pri hľadaní svojho riešenia.

ZADANIE ZAŤAŽENIA:
1.) Návrhové hodnoty zaťaženia: Počet zaťažovacích stavov pre návrh nie je obmedzený. Program vyberie najhorší prípad namáhania a na tento stav navrhne kotvenie alebo posúdi zvolené kotvy užívateľom. V programe „Würth Anchor Design“ je možné zvoliť aj namáhanie požiarom alebo zemetrasením. Pre tieto zaťažovacie stavy je potrebné doplniť ďalšie informácie pre správny návrh.

2.) Charakteristické hodnoty zaťaženia: V programe je možné zadať zaťaženie s charakteristickými hodnotami a následne software vytvorí návrhové kombinácie zaťaženia s príslušnými kombinačnými a zaťažovacími súčiniteľmi podľa STN EN 1990.

VYHODNOTENIE: Okrem priameho výberu kotvenia alebo výberu kotvy, ktorú navrhne a odporučí program, je možné v programe vypracovať vyhodnotenie všetkých kotviacich systémov. Vyhodnotenie kotiev je forme tabuľky, v ktorej program uvádza využitie kotiev a taktiež skontroluje okrajové podmienky pre jednotlivé systémy kotvenia. Prácu s vyhodnoteniami uľahčuje filter, kde je možnosť vyselektovať len upevnenia vyhovujúce (obr. vľavo), preťažené alebo aj kotvy, ktoré nemajú splnené okrajové podmienky (obr. vpravo). Ako náhle je vyznačené ukotvenie kurzorom myši v tabuľke, kotvenie je zobrazené v detaile na pravej strane obrazovky.

KOTEVNÁ PLATŇA - POSÚDENIE: Pre bezpečné a hospodárne dimenzovanie kotvenia software Würth anchor desing ponúka posúdenie hrúbky kotevnej platne. Vďaka editoru geometrie, osadenia profilu na ľubovoľné miesto na kotevnej platni, vytvorenia ľubovoľnej kotevnej zostavy, je možné okamžite reagovať na zmeny a kompletne posúdiť okrem jednotlivých kotiev aj hrúbku kotevnej platne metódou konečných prvkov.

VÝSTUP:Výstup môže byť generovaný na tlačiareň alebo priamo ako súbor PDF. Projektant má 3 kategórie výstupov:
Compact: Stručná technická správa s vyobrazenou navrhnutou kotvou, izometriou kotevnej zostavy a stručným posúdením kotevnej zostavy.
Prispôsobený výstup: Užívateľ si sám zvolí skupiny výstupu, ktoré má technická správa obsahovať.
Detailný výstup: Podrobná technická správa, ktorá obsahuje podrobné výpočty a výsledky posúdenia, zakreslenie kotevnej dosky, posúdenie kotevnej dosky.

INFORMÁCIE O PRODUKTE: Lišta informácie o produkte obsahuje všetky certifikáty, technické listy, protokoly o skúškach, videá aplikácií jednotlivých kotiev, kotvy vo formáte DXF ako pomôcka pri tvorbe projektovej dokumentácie. Všetky dokument v tejto lište sú pravidelne aktualizované, aby projektant pracoval len s korektnými kotviacimi systémami.

1_Uvodny obrazok

Nový Würth software je tu. Jednoduchý, rýchly a prehľadný.

Je veľmi zrozumiteľný, intuitívny a má atraktívny vzhľad. Je navrhnutý tak, aby užívateľa naviedol rýchlo k cieľu bez zbytočných otázok. Zároveň neobmedzuje projektanta a ponúka mu riešenia pre najrôznejšie aplikácie kotvenia. Všetky výbery sú spočiatku skryté a budú poskytnuté len v prípade, ak je to nevyhnutné.

Pri výbere konkrétneho typu kotvenia projektantovi pomôže obrázkový filter, výber je jednoduchý, rýchly a jednoznačný. Program dimenzuje a navrhuje okrem bezpečného kotvenia aj kotvenia ekonomicky najvýhodnejšie. Navrhnuté kotvenie je vyobrazené v pravom hornom rohu. Pri každej zmene vo vstupných parametroch (napr. vzdialenosť osi kotvy od okraja, vzdialenosť medzi dvomi kotvami, zaťaženie atď.) program automaticky reaguje na zmeny a navrhuje kotvenie. Týmto pádom odbremeňuje projektanta od duplicitného návrhu, keď si nie je istý, či sú v poslednom návrhu sú zahrnuté všetky vykonané zmeny.

Návrh geometrie kotiev a kotviacej platne nemá teoreticky žiadne limity. Program kontroluje geometrické väzby, ktoré vyplývajú z osvedčenia. Zároveň software obsahuje všetky certifikáty, technické listy o produkte, vyhlásenia o parametroch a správy.