Imprint (obchodno právne informácie)

Würth spol. s r.o.

Pribylinská 2
832 55 Bratislava 3

Bezplatná zákaznícka linka: 0800 121 854
E-Mail: wurth@wurth.sk
Internet: www.wurth.sk

Konateľ spoločnosti: Ing. Bc. Richard Potůček

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka č. 146/B.

Výpis z obchodného registra

IČO: 00684864
IČ DPH: SK 2020332534
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK0711110000001015263000
BIC: UNCRSKBX

Vylúčenie zodpovednosti:

Spoločnosť Würth spol. s r.o. zostavuje obsah týchto internetových stránok s veľkou dôslednosťou a stará sa o ich pravidelnú aktualizáciu. Uvedené údaje však slúžia len na účel nezáväzného všeobecného informovania a nepredstavujú náhradu za poskytované poradenstvo prostredníctvom našich obchodných zástupcov. Spoločnosť Würth spol. s r.o. nepreberá žiadnu záruku za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií uvedených na týchto internetových stránkach. Takisto nepreberá žiadnu záruku za okamžitý a bezporuchový prístup k nim. V prípade odkazov (liniek) na internetové stránky tretích účastníkov nepreberá spoločnosť Würth spol. s r.o. žiadnu zodpovednosť za obsah týchto stránok.

Aktivovaním takéhoto odkazu opúšťate informačnú ponuku spoločnosti Würth spol. s r.o., a preto v prípade ponúk tretích účastníkov môžu platiť iné podmienky, najmä pokiaľ ide o ochranu dát. Okrem toho spoločnosť Würth spol. s r.o. vylučuje svoju zodpovednosť v prípade servisných služieb, osobitne pri sťahovaní (download) súborov, ktoré boli dané k dispozícii spoločnosťou Würth spol. s r.o. na internetových stránkach Würth spol. s r.o., z titulu určitého porušenia povinností alebo záväzkov.

Ochrana dát

Všetky osobné údaje uvádzané na internetových stránkach spoločnosti Würth spol. s r.o. sa ukladajú do pamäti, spracovávajú a prípadne posielajú ďalej koncernovým podnikom Würth výhradne za účelom zabezpečenia individuálnej starostlivosti o Vás, zasielania alebo poskytovania produktových informácií alebo predkladania ponúk. Spoločnosť Würth spol. s r.o. ubezpečuje, že s Vašimi údajmi bude naložené dôverne v súlade s platnými ustanoveniami týkajúcimi sa právnej ochrany dát.

© Copyright 2004-2020, Würth spol. s r.o., Bratislava, Slovensko

Všetky práva vyhradené. Texty, zobrazenia, grafické interpretácie, zvukové záznamy, animácie a videozáznamy, ako aj ich lokalizácia na internetových stránkach spoločnosti Würth spol. s r.o. podliehajú ochrane v zmysle autorského práva a ostatných ochranných zákonov. Obsah týchto internetových stránok sa nesmie na komerčné účely kopírovať, rozširovať, meniť, alebo sprístupňovať tretím osobám. Okrem toho niektoré stránky obsahujú zobrazenia, ktoré podliehajú autorskému právu tretích osôb.