Ochrana dýchacích ciest

opp dýchanie

Oblasť výrobkov „Ochrana dýchacích ciest” vymedzujú viaceré pravidlá, predpisy a zákony:

  • európske smernice (napr. 89/656/CEE alebo 89/686/CEE),
  • normy EN (napr. EN 149, EN 405…),
  • zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Každý zamestnávateľ je povinný poskytnúť svojim pracovníkom prostriedky na ochranu dýchacích ciest, ak môžu byť jeho zamestnanci vystavení účinkom zdraviu škodlivých (jedovatých, žieravých, dráždivých) plynov, výparov, aerosólov alebo prachov. Avšak použitie osobných ochranných pomôcok by malo predstavovať až tú poslednú možnosť, ako zabrániť ohrozeniu zdravia zamestnanca. Ak je to možné, riziko odstráňte alebo minimalizujte už pri jeho zdroji.

Pri analýze rizík je zamestnávateľ povinný vypracovať evidenciu škodlivín a zistiť koncentrácie. Medzná hodnota pre pracovisko (MAK) je časovo vážená priemerná hodnota koncentrácie látky v ovzduší na pracovisku, pri ktorej sa nedá očakávať akútne alebo chronické poškodenie zdravia zamestnanca.

Ochrana pred časticami a aerosólmi (z pevných alebo kvapalných, nie ľahko prchavých častíc):

  • P1 resp. FFP1 (do 4-násobku MAK)
  • P2 resp. FFP2 (do 10-násobku MAK)
  • P3 resp. FFP3 (do 30-násobku MAK)

Proti rádioaktívnym látkam a biologickým materiálom, unášaným vzduchom, sa smú filtre na zachytávanie častíc použiť iba raz. Ak pri použití časticových (protiprachových) filtrov silne vzrastie odpor pri dýchaní, materiál filtra je nasýtený a mali by ste zanesený filter nahradiť novým filtrom.

Ochrana pred plynmi a výparmi:

  • Polovičná maska s plynovým filtrom (do 10-násobku MAK)
  • Celotvárová maska s plynovým filtrom (do 30-násobku MAK)
  • Prístroje s kombinovaným filtrom (platia príslušné násobky medznej hodnoty pre protiplynovú / protiprachovú časť filtra)

Trvanie použitia filtrov na ochranu pred plynmi a výparmi závisí od koncentrácie kontaminácie a druhu vykonávanej činnosti. Pri intenzívnej telesnej námahe je objem vdychovaného vzduchu väčší a preto sa dá čakávať rýchlejšie opotrebovanie filtra. Ukončenie používania plynových filtrov jen indikované výskytom zápachu alebo chuti príslušnej látky.