Ochrana rúk

opp ruky

Požiadavky na ochranné pracovné prostriedky (OPP) a ich používanie sú v Európe upravené nadriadenou európskou smernicou 89/686/EWG a konkretizované množstvom noriem a zákonov.

V závislosti od požiadaviek kladených na OPP sa tieto rozdeľujú do troch kategórií rizík:

  • Kategória 1 (nízke riziko): jednoduché OPP, rukavice musia spĺňať základné požiadavky normy EN 420 a musia byť vybavené iba znakom zhody CE. Skúšky typových vzoriek nie sú potrebné, postačuje vyhlásenie o zhode.
  • Kategória 2 (stredné riziko): tu sú potrebné skúšky typových vzoriek. Táto norma obsahuje napr. rukavice EN 388, ochrana pred nebezpečenstvom mechanického poranenia.
  • Kategória 3 (vysoké riziko): tu je okrem skúšky konštrukčných vzoriek potrebná navyše aj kontrola kvality podľa ISO. Sem patria všetky OPP, napr. ochranné rukavice pre požiarnikov alebo na prácu s chemikáliami, ktorých zlyhanie by spôsobilo závažné poškodenie zdravia používateľa (smrteľné nebezpečenstvá).

Aby to mal používateľ zjednodušené, boli zavedené piktogramy, ktoré zobrazujú splnené ochranné funkcie.

EN 420: Všeobecné požiadavky na rukavice

Norma EN 420 stanovuje všetky dôležité postupy skúšok, ktoré sú vykonávané pri testoch ochranných rukavíc a všeobecné výrobné požiadavky na tvar, veľkosť, odolnosť materiálu proti prenikaniu vody, neškodnosť, pohodlnosť, trvanlivosť a na označovanie a informácie, ktoré musí výrobca poskytovať.