Ochrana zdravia pri práci

Ochrana rúk

Podľa uvádzaných štatistík majú poranenia rúk najväčší podiel na pracovných úrazoch. Preto je nevyhnutné pri práci starostlivo dbať na ochranu rúk pred mechanickými, chemickými a fyzikálnymi vplyvmi.
Viac...

Ochrana zraku

Oči sú veľmi dôležitý zmyslový orgán človeka. Z tohto dôvodu je pri rizikových prácach, ktoré môžu zrak zhoršiť alebo aj natrvalo poškodiť, potrebné spraviť všetko preto, aby boli vždy 100% chránené.
Viac...

Ochrana sluchu

Oslabenie sluchu vplyvom hlučného pracovného prostredia je veľmi pomaly postupujúci proces, ktorý človek momentálne nevníma a podceňuje a ktorý sa často prejaví neskôr (po 10 až 20 rokov), keď je už neskoro.
Viac...

Ochrana dýchacích ciest

Nepríjemné, dráždivé a zdraviu škodlivé látky v ovzduší značne obmedzujú prácu a môžu predstavovať pre pracovníka životu nebezpečné riziko. Preto je táto oblasť upravená legislatívou a použitie vhodných OPP nevyhnutnosťou.
Viac...

Ostatné OPP

Pobyt v rizikovom pracovnom prostredí si vyžaduje podľa charakteru potenciálneho rizika vzniku úrazu ochranu rozličných častí tela pracovníkov (hlava, končatiny alebo aj celé telo). V takýchto podmienkach sú ochranné odevy alebo bezpečnostná obuv nepostrádateľné.