Podmienky poskytnutia náhradného stroja

1. Klient zodpovedá za to, že zapožičané zariadenia a príslušenstvo bude používať v súlade s účelom, na ktorý je určený.

2. Klient zodpovedá za to, že zapožičané zariadenia a príslušenstvo bude prevádzkované odbornou obsluhou a v zmysle návodu na obsluhu a údržbu, technických a bezpečnostných predpisov platných noriem, predpisov a zákonov na prevádzku.

3. Klient sa zaväzuje starať o to, aby na veci nevznikla škoda.

4. Po zániku nároku na využívanie náhradného stroja – t.j. po ukončení reklamačného konania k stroju, ku ktorému sa zapožičanie náhradného stroja vzťahuje – je klient povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 pracovných dní od ukončenia reklamačného konania – vrátiť náhradný stroj firme Würth.

Pod ukončením reklamačného konania je myslené doručenie opraveného stroja zákazníkovi. V prípade pozáručnej opravy alebo opravy, ktorá je spojená s odsúhlasením cenovej ponuky za opravu, je za ukončenie reklamačného stroja považované aj zaujatie zamietavého stanoviska so strany zákazníka, ak sa rozhodne opravu nerealizovať.

5. Vrátenie náhradného stroja je možné buď na predajniach Würth, prostredníctvom príslušného obchodného zástupcu alebo priamo poslaním prepravnou službou na centrálu – na adresu Würth spol. s r.o., Pribylinská 2, 832 55 Bratislava 3.

V prípade poslania náhradného stroja na centrálu firmy, náklady za prepravu znáša firma Würth. O postupe objednania takejto prepravy sa klient informuje u svojho obchodného zástupcu.

V prípade, že náhradný stroj nebude firme Würth vrátený do 7 pracovných dní od ukončenia reklamačného konania, má firma Würth nárok tomuto klientovi za každý ďalší deň vyfakturovať prenájom stroja vo výške 8 eur bez DPH.

6. Po ukončení zapožičania sa klient zaväzuje odovzdať zapožičané zariadenie a príslušenstvo v stave, v akom ich prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.

7. Klient znáša riziko porúch, zničenia, straty alebo predčasného opotrebenia zapožičaného zariadenia a príslušenstva.

8. Klient nesmie na zariadení a príslušenstve robiť žiadne zásahy, opravy alebo úpravy.

9. V prípade poškodenia, poruchy, alebo havárie zapožičaného zariadenia a príslušenstva, ktoré boli zavinené klientom, tento hradí náklady vzniknuté z odstránenia poruchy alebo poškodenia v daných podmienkach:

Poškodenie a porucha – klient je povinný uhradiť sumu, podľa servisom vystavenej cenovej kalkulácie opravy.
Zašpinenie, zaprášenie – v prípade vrátenia nevyčisteného stroja, je klient povinný uhradiť sumu 15 € za údržbu a prečistenie stroja.

10. Nevrátenie, stratu alebo odcudzenie, ktoré z viny klienta vyradí zariadenie a príslušenstvo úplne z prevádzky, budeme požadovať zakúpenie druhého zariadenia, alebo zaplatenie nákladov spojených so zakúpením.